Bruk av ett krypterande USB-minne

Användning av ett krypterande USB-minne skyddar sekretessbelagd information då den skall flyttas från en plats till en annan. Krypteringen kan dock inte skydda informationen från skadlig programvara som samlar lösenord eller om lösenordet faller i fel händer på något annat vis.

Det här gäller bara Kingston Data Traveller 5000 USB-minne.

Oberoende vad som är sparat på USB-minnet, ska du inte använda det i datorer vars underhåll du inte är säker på; t.ex. allmänna datorer i bibliotek, i internetcaféer eller hos bekanta. Lösenordet kan komma i fel händer utan att du marker det och USB-minnet med informationen kan försvinna senare.

Spara aldrig både offentlig och sekretessbelagd information på samma USB-minne. Använd inte heller samma USB-minne för lagring av dina personliga dokument och sekretessbelagt forskningsmaterial.

Krypterande USB-minnen hör inte till universitetets centralförvaltning, d.v.s. IT-stödet har inga möjligheter att komma åt information lagrat på minnet, och kan inte heller hjälpa med bortglömda lösenord. På Data Traveller 5000 USB-minnet kan fel lösenord matas in 10 gånger innan minnet låser sig och informationen blir förstörd för gott. Det är möjligt att återställa USB-minnet för användning men också då förstörs all information på stickan.

Regler och instruktioner för hantering av krypterande USB-minnen

 • En person som kvitterar ut ett krypterande USB-minne förbinder sig till att följa bruksanvisningarna för USB-minnen.
 • All personal är ansvarig för att ett starkt lösenord placeras på USB-minnet och att minnet hanteras på ett säkert sätt så att informationen som är lagrad på USB-minnet inte hamnar i fel händer.
 • Om information med säkerhetsklassificeringen TLIII eller TLII är lagrat på USB-minnet, skall minnet förvaras i ett låst skåp eller i mån av möjlighet i ett kassaskåp, då det inte används. Onödig transport av säkerhetsklassificerad information bör i synnerhet undvikas.
 • USB-minnet är endast ämnat som ett tillfälligt transportmedium och långvarig lagring av information på det är förbjudet.
 • USB-minnet bör hanteras så som det är fastställt om hantering av konfidentiellt material och angelägenheter.
 • USB-minnena är ämnade endast för arbetsbruk vid Helsingfors universitet. De får inte användas för andra ändamål.
 • USB-minnena är personliga och de får inte lånas ut eller överlåtas till någon annan. Inte heller USB-minnets lösenord får överlåtas till någon annan.
 • Utkvitterade USB-minnen skall på eget initiativ tömmas och återlämnas till personen som är ansvarig för administration av USB-minnen då arbetsförhållandet tar slut.
 • En virus- och skadeprogramskontroll bör utföras omedelbart efter att USB-minnet kopplas till en dator. Om ett virus eller ett skadeprogram hittas på USB-minnet, anmäl det till Helpdesk utan dröjsmål och följ instruktionerna du får därifrån.
 • Innan det lagras information på USB-minnet som fåtts av en samarbetspartner bör USB-minnet vara tomt. Längden på lösenordet på USB-minnet bör i ett sådant fall vara minst 15 tecken.

Ibruktagning av krypterande USB-minne

Innan användning måste USB-minnet formateras och lösenordet för dekryptering av minnet fastställas.

 • Koppla USB-minnet till datorn. Om krypteringsprogrammet inte startar automatiskt (autorun), öppna då My Computer > masslagringsstation DT5000.
 • Dubbelklicka på DT5000_Launcher i fönstret som öppnas.

turva-usb

Då krypteringsprogrammet startar första gången formaterar det USB-minnet automatiskt.

 • Välj språk för krypteringsprogrammet och klicka på Next.
 • Läs och godkänn licensavtalet och klicka på Next.
 • Fastställ ett lösenord eller lösenordsmening och klicka på Next.
 • Fyll i USB-minnets offentliga informationsfält som du vill och klicka på Finish.

Obs! Krypteringsprogrammet kräver ett lösenord med minst 6 tecken som innehåller både versaler och gemener, samt siffror. Krypteringens säkerhet beror långt på hur komplicerat lösenordet/lösenordsmeningen är. Det rekommenderas att lösenordet är minst 10 tecken långt, och om USB-minnet innehåller känsligt material, bör lösenordet vara minst 15 tecken långt.

Öppnande av det krypterade lagringsutrymmet på ett krypterande USB-minne

 • Koppla USB-minnet till datorn. Om krypteringsprogrammet inte startar automatiskt (autorun), öppna då My Computer > masslagringsstation DT5000.
 • Dubbelklicka på DT5000_Launcher i fönstret som öppnas.
 • Mata in det tidigare fastställda lösenordet i krypteringsprogrammet.
 • Då dekrypteringen är klar är innehållet på USB-minnet klart att användas. Den krypterade partitionens standardnamn är KINGSTON.

Stängande av det krypterade lagringsutrymmet på ett krypterande USB-minne

 • Kom ihåg att stänga den krypterade partitionen då du har avslutat sparandet av information till USB-minnet. Klicka på krypteringsprogrammets ikon vid skärmens nedre högra hörn och välj Shut Down DT5000 från rullgardinsmenyn som öppnas.

turva-usb

 • Programmet kontrollerar att du verkligen vill stänga USB-minnet.
 • Vänta på att programmet meddelar att det är säkert att ta loss USB-minnet.

Byte av lösenord och inställningar

Klicka på krypteringsprogrammets ikon vid skärmens nedre högra horn då USB-minnet är öppet och välj DT5000 Settings i rullgardinsmenyn.

I inställningsmenyn kan du byta språk på programmet, ändra på USB-minnets offentliga information samt byta lösenord. Kom ihåg att spara ändringarna genom att klicka på Apply direkt efter ändringarna och på OK då du stänger inställningsfönstret.

turva-usb

Byte av lösenord

Lösenordet kan bytas i sidfliken Password. Skriv ditt gamla lösenord i fältet Current Password och ditt nya lösenord i fälten New Password och Password Confirmation för att byta lösenord.

Krypteringsprogrammet kräver ett lösenord med minst 6 tecken som innehåller både versaler och gemener, samt siffror. Krypteringens säkerhet beror långt på hur komplicerat lösenordet/lösenordsmeningen är. Det rekommenderas att lösenordet är minst 10 tecken långt, och om USB-minnet innehåller känsligt material, bör lösenordet vara minst 15 tecken långt.

Uppdatering av informationsfälten

Man kan vid behov fylla i frivillig information om USB-minnets användare i informationsfälten (Sidfliken Contact Information). Det bör dock minnas att information lagrad i dessa fält kan läsas av alla som har tillgång till USB-minnet.

Det rekommenderas att man skriver den egna enhetens namn i fältet Name, och Helsingin yliopisto i fältet Company. I fältet Details kan man skriva noggrannare information som t.ex. namnet på ens forskningsgrupp.

Man skall under inga omständigheter skriva in hänvisningar till sitt lösenord eller annan sekretessbelagd information i informationsfälten.

Byte av språk

Välj ett lämpligt språk från rullgardinsmenyn i Language-sidfliken och klicka på Apply för att byta språk i USB-minnets krypteringsprogram. I programmet går det tyvärr inte att välja finska eller svenska som språk.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp