Tuoteomistajan saavutettavuusohjeet

Tämä ohje on tarkoitettu tuoteomistajille ja muille henkilöille, jotka vastaavat digipalvelulain piiriin kuuluvasta digitaalisesta palvelusta. Ohjeen tarkoituksena on auttaa digipalvelulain vaatimusten täyttämisessä.

Lisää linkkejä HY:n saavutettavuusohjeisiin sekä saavutettavuuden itsearvioinnin perehdytysmateriaaliin löytyy Flammasta.

  Saavutettavuusvaatimukset digipalveluissa

  Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta eli tutummin digipalvelulaki velvoittaa mm. viranomaisia ja siksi myös Helsingin yliopistoa. 

  Digipalvelulaki sisältää kolme keskeistä vaatimusta, jotka lain piiriin kuuluvan digipalvelun tulee täyttää:

  1. Palvelun ja sen sisältöjen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset eli 49 kansainvälisen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteeristä.
  2. Palvelun ja sen sisältöjen saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja sen mahdolliset puutteet esitellä saavutettavuusselosteessa.
  3. Palvelun tulee sisältää sähköinen palautekanava saavutettavuuspalautteen jättämistä varten. Palautteeseen tulee vastata 14 päivässä.

  Yliopiston arvoihin kuuluu yhteisöllisyys, joka tarkoittaa mm. tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta yliopistolaisten välillä. Toisaalta yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajaa, vaikka pelkästään työntekijöille tarkoitetut käyttöliittymät eivät kuulukaan lain piiriin. 

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt korkeakoulut laatimaan saavutettavuussuunnitelman. Rehtori hyväksyi Helsingin yliopiston saavutettavuussuunnitelman maaliskuussa 2023. Suunnitelman yksi osa-alueista on digitaalinen saavutettavuus. Siihen liittyvät ensisijaiset toimenpiteet vuosille 2023–2024 ovat järjestelmien saavutettavuustarkastus sekä saavutettavuusselosteen laadinta.

  Lainsäädäntö velvoittaa tekemään saavutettavia digipalveluita, mutta toisaalta on arvioitu, että jopa 1–2 miljoonaa suomalaista hyötyy suoraan siitä, että saavutettavuus otetaan huomioon. Saavutettavuutta parantavat tekijät hyödyttävät kaikkia käyttäjiä sen lisäksi, että ne voivat olla jollekin käyttäjäryhmälle käytön mahdollistavia tekijöitä.

  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

  • Kokoelma saavutettavuusohjeita, jonka A- ja AA-tason kriteerejä digipalvelulaki velvoittaa noudattamaan
  • Tämänhetkinen digipalvelulain vaatima WCAG-ohjeistuksen versio on 2.1, lain vaatimukset saattavat muuttua uusien versioiden myötä.
  • Ohjeet havainnollistavat verkkopalvelujen sisältöä ja rakennetta ja tarjoavat niihin saavutettavuuden varmistamisen keinoja.

  Linkkejä

  Digipalvelulain vaatimusten täyttäminen

  Digipalvelulain mukaan palvelulla täytyy olla saavutettavuusseloste. Saavutettavuusselosteen laatimiseksi täytyy ensin suorittaa saavutettavuusarviointi palvelun saavutettavuuden tilan selvittämiseksi. Arvioinnin voi toteuttaa itsearviointina, tai sen voi teettää ulkopuolisella toimittajalla. Saavutettavuusarvioinnissa tarkastetaan palvelun saavutettavuus WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tasoja vastaan.

  Saavutettavuuden itsearviointi

  Arvioinnin rajaus
  Tarkistettavan sisällön rajauksen tulisi olla mahdollisimman kattava otos palvelusta. Arvioi esimerkiksi erilaisia alasivuja, tyypillisiä käyttötilanteita ja -polkuja sekä keskeisimpiä komponentteja ja elementtejä. Koko sivustoa ei useinkaan ole mahdollista arvioida.

  Saavutettavuustestaus

  Automaattinen testaus

  • Selainlaajennokset, esim. WAVE ja Accessibility Insights
  • Löytää suuren osan teknisistä saavutettavuuspuutteista, mutta ei voi tarkastaa kontekstista riippuvaista sisältöä.
  • Muodostaa testauskokonaisuuden manuaalisen testauksen kanssa.

  Manuaalinen testaus

  • Sisältää ruudunlukijat ja näppäimistökäytön.
  • Käy palvelu läpi pelkällä näppäimistöllä ilman ruudunlukijaa, sekä ruudunlukijan kanssa. Kaiken toiminnallisuuden tulee olla saavutettavissa kummallakin.
  • Varmistetaan automaattisen testauksen tulokset ja käydään läpi kaikki ne seikat, joita automaattinen testaus ei pysty testaamaan, kuten sisällön selkeys ja asiaankuuluvuus.
  • Testauksessa voi hyödyntää erilaisia listatyyppisiä työkaluja.

  Linkkejä

  Ulkopuolisen asiantuntijan suorittama arviointi

  Saavutettavuusauditoinnin (saavutettavuusarvioinnin korjausehdotuksineen) voi teettää ulkopuolisella toimittajalla. Helsingin yliopistolla on Digipalveluiden puitesopimus, johon kuuluu myös saavutettavuuteen liittyvä työ, kuten saavutettavuusauditoinnit.

  Lisätietoja auditoinnin hankinnasta löydät Flammasta.

  Saavutettavuuspuutteiden korjaustoimenpiteet

  Lain näkökulmasta kaikki saavutettavuuspuutteet ovat samanarvoisia ja kaikkia käyttäjiä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Kaikki saavutettavuuspuutteet tulee korjata.

  Puutteiden korjausten aikataulutuksessa voidaan kuitenkin priorisoida laajempia ongelmia, esimerkiksi:

  • käytön kokonaan estävä puute (esim. kirjautuminen ei onnistu)
  • puute usein käytetyissä toiminnoissa tai elementeissä.

  Saavutettavuusselosteen laatiminen ja ylläpito

  Saavutettavuusseloste on tiedosto, joka sisältää seuraavat pakolliset tiedot:

  • saavutettavuuden tila
  • ei-saavutettava sisältö
  • selosteen laatimispäivämäärä ja laatimistapa
  • palautemekanismi ja yhteystiedot palautteen käsittelyyn
  • täytäntöönpanomenettely

  Voit käyttää selosteen laatimiseen Aluehallintoviraston selostetyökalua. Työkalun tuottama seloste noudattaa EU:n direktiiviä selosteen mallista. Työkalu sisältää yksityiskohtaiset täyttöohjeet.

  Selosteen tulee olla luettava, selkeä ja ymmärrettävä. Kirjaa puutteet yleisellä tasolla, sivukohtainen erittely ei ole tarpeen, mikäli puutteet esiintyvät koko sivuston laajuisesti. Tärkeintä on kertoa konkreettisesti, mikä ei toimi.

  Selosteesta täytyy olla käännösversiot englanniksi ja ruotsiksi. Käännösversiot voi tilata käännöspalveluiden kautta.

  Seloste tulisi päivittää vähintään kerran vuodessa. Saavutettavuuspalautteeseen on reagoitava 14 päivän sisällä, myös loma-aikoina.

  Linkkejä

  Saavutettavuus hankinnoissa

  Valmisjärjestelmän hankinta

  Tarjouspyynnössä on vaadittava, että järjestelmä täyttää voimassaolevat lain vaatimukset saavutettavuudesta. 

  Lopullisessa sopimuksessa on oltava mukana seuraavat saavutettavuuteen liittyvät ehdot: 

  • Toimittaja vastaa siitä, että järjestelmä täyttää em. saavutettavuusvaatimukset.
  • Tilaajalla on oikeus tehdä erillisauditointi saavutettavuudesta ja määritellä, kuka sen tekee.
  • Toimittaja on velvollinen korjaamaan havaitut saavutettavuuspuutteet omalla kustannuksellaan, takaraja korjauksille on myös syytä määritellä.

  Edellä mainitut ehdot kannattaa sisällyttää jo esimerkiksi tarjouspyyntödokumenttien liitteenä olevaan sopimuspohjaan. Ehtojen määrittelyyn voi käyttää järjestelmäkohtaisesti tuunaten seuraavia esimerkkilauseita:

  Osana palvelun toimitusta toimittajan vastuulla on varmistaa, että palvelu täyttää kansallisen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja verkkosisällön saavutettavuusohjeiden WCAG 2.1:n saavutettavuuden mittaamisen vaatimukset. Asiakkaalla on oikeus tehdä erillinen saavutettavuusvaatimuksia koskeva auditointi.

  Asiakkaalla on oikeus tehdä auditointi siitä, miten täytetään saavutettavuuden mittaamisen kriteerit, jotka on säädetty ja määritetty tässä sopimuksessa, kansallisessa lainsäädännössä ja/tai WCAG 2.1 -ohjeissa. Auditoinnin tekee asiakkaan nimeämä ulkoinen palveluntarjoaja. Asiakas vastaa tämän auditoinnin kustannuksista. 

  Selvyyden vuoksi todettakoon, että toimittaja vastaa tässä auditoinnissa löydettyjen virheiden, laiminlyöntien tai lisäysten vaatimista toimista aiheutuvista kustannuksista.

  Helsingin yliopiston linjauksen mukaan mahdollista toimittajan itse laatimaa saavutettavuusselostetta ei voi suoraan käyttää, vaan saavutettavuuden tila on arvioitava HY:n toimesta.

  Sovelluskehitysresurssin hankinta

  Resurssihankinnan tarjouspyynnössä tulee määritellä, että sovelluskehittäjillä on saavutettavuusosaamista, jotta kehitettävä järjestelmä täyttää lain vaatimukset. Huolehdi, että saavutettavuusosaamisen vastuut on kuvattu selkeästi tarjouspyynnössä. Mikäli saavutettavuusosaamisen vastuita ei ole kuvattu tarjouspyynnössä, toimittajan oletus on, että tuoteomistaja vastaa kokonaisuudessaan saavutettavuudesta. Tarjouspyynnössä voi pyytää toimittajaa ottamaan päävastuun palvelun tai sovelluksen saavutettavuudesta.

  Anna palautetta

  Helsingin yliopiston IT-Helpdeskin ohjesivusto auttaa sinua työhösi liittyvissä IT-aiheisissa kysymyksissä. Kerro meille, miten voisimme parantaa ohjeitamme. Arvostamme suuresti palautettasi!

  Kuinka parantaisit ohjeistusta?
  Takaisin ylös