Lagring och säkerhetskopiering av forskningsdata

Tjänster
1109
Tjänstestatus
4 - I bruk
Service är avsedd för
Personal
Enheter
Kort beskrivning

Lagring av forskningsrelaterade data i universitetets och samarbetspartners system samt säkerhetskopiering.

Service beskrivning

Lagringslösningar tillhandahålls av både IT-centret vid Helsingfors universitet och CSC.

HU:s lösningar:

• Lagringsutrymme som är synligt för arbetsstationen

Alla universitetsstuderande och -personal har tillgång till ett personligt webblagringsutrymme som är synligt för arbetsstationen och vars innehåll inte kan nås av andra användare. Automatiska säkerhetskopieringar av ditt personliga lagringsutrymme görs varje natt.

Ett grupplagringsutrymme är en säkerhetskopierad lagringsplats på nätet, för en specifik användargrupps interna bruk. Med beställningsformuläret för RYHTI-verktyget kan universitetspersonal beställa lagringsutrymme för sin grupp https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/10583.

Dept-lagringsutrymmen är en lagringstjänst som enheterna själva tillhandahåller. De nya Debt-lagringsutrymmena förvärvas via Helpdesk där de hänvisas till Lösningskonsultation för bedömning av lagringsbehovets kvalitet och storlek: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003.

• Lagringsutrymme som är synligt för servrarna

IT-centret tillhandahåller lagringsutrymme för enheterna från IT-centrets centraliserade disksystem. Lagringsutrymmet tillhandahålls på kundens egen server ansluten till fibernätet eller för servern som omfattas av IT-centrets serverunderhåll. Lagringsutrymmet omfattas av säkerhetskopieringen men konfigurering är serveradministratörens ansvar. Du kan ta i bruk tjänsten genom att kontakta Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003.

• Universitetets lokala molnlagring

Datacloud tillhandahåller ej säkerhetskopierat lagringsutrymme för större datamängder vilket gör att det kan delas även utanför universitetet. Systemet befinner sig i en pilotfas, men även riktiga användare kommer att tas med. Samma lagringskluster tillhandahåller även ett S3-gränssnitt.
En mer teknisk beskrivning och instruktioner för drifttagning finns på pilotens webbplats (på finska): https://workgroups.helsinki.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=Tutkimusdata&title=Datacloud-pilotti. Vid problemsituationer är du alltid välkommen att kontakta Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003.

Databanken är en kuraterad lagringstjänst som också lämpar sig för stora mängder data. Tjänsten är inte avsedd för det allra känsligaste materialet. Materialets lämplighet fastställs under en hanteringsprocess. Läs mera: https://www.helsinki.fi/sv/forskning/tjanster-forskare/datastod/lagring-av-forskningsmaterial/datab…

• Egen lagringsserver

Om av någon anledning inget annat lagringsalternativ kan användas kan enskilda lagringsservrar erhållas via IT-centret. Ansvaret för anskaffnings- och livscykelkostnaderna för servrarna vilar på den förvärvande enheten. Servrarna kan placeras i universitetets maskinsalar, där underhållet av serverplattformen och operativsystemet tillsammans med datasäkerhetsuppdateringarna tillhandahålls av IT-centret. Underhållet av applikationerna som körs på servern organiseras och betalas av den förvärvande enheten. Även vid detta fall ska du först kontakta Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003.

• Säkerhetskopiering till band (Networker, Bareos)

Säkerhetskopiering av datainnehållet på servrarna enligt den avtalade tidtabellen samt dataåterställning vid behov. Även enheternas egna servrar kan anslutas till tjänsten. Mer information om tjänsten på Helpdesks webbplats med anvisningar: https://helpdesk.it.helsinki.fi/en/services/back-copying.

• En miljö för behandling av känsliga datauppgifter

Lagringsutrymmet Umpio är en informationssäker nätverksmapp för känsliga datauppgifter. Det kan endast användas med en virtuell maskin som använder sig av tvåfaktorsautentisering. Du kan få tillgång till detta säkerhetskopierat lagringsutrymme via Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003.

• Publik molnlagring

Teams (delning) och OneDrive (personlig) för icke-känsligt material. Lätt att dela materialet utanför universitetet.

CSC:s lösningar:
• Allas – för kortvarigt lagringsbehov av CSC-beräkningar: https://research.csc.fi/-/allas

• Fairdata IDA – för lagring av projektets forskningsdata: https://www.fairdata.fi/ida/

• Fairdata PAS – för långtidslagring av forskningsdata: https://www.fairdata.fi/fairdata-pas/

• ePouta – för känslig lagring i en beräkningsmiljö. Tjänsten beskrivs närmare i forskningens beräkningsmiljöer: https://docs.csc.fi/cloud/pouta/
ePouta-tjänsterna införs vid universitetet via Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003.

• SD Services – för lagring och behandling av känsliga datauppgifter: https://research.csc.fi/sensitive-data-services-for-research

Hantering av forskningsdata:

Vid planering av hantering av forskningsdata rekommenderas att bekanta sig med Helsingfors universitets Datastöd: https://www.helsinki.fi/sv/forskning/tjanster-forskare/datastod.
Mer detaljerad information om datastöd, datahantering samt utbildningar relaterade till datahantering finns på Datastödets webbplats.

Hur tjänsten tas i bruk

Du kan alltid kontakta Helpdesk om du har frågor om ibruktagandet av tjänsterna. Varje undertjänst har sitt eget sätt att ta i bruk tjänsten, sätten beskrivs på Helpdesks webbplats med anvisningar: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv.

Ansvar

IT-centret ansvarar för den tekniska funktionaliteten i de lagrings- och säkerhetskopieringslösningar som det själv tillhandahåller.

För CSC-tjänsterna fastställs ansvaret enligt villkoren för de tjänster som CSC tillhandahåller.

Användarsupport

Instruktionerna för användningen av tjänsterna finns på universitetets Helpdesks webbplats: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv och vid behov genom att kontakta universitetets Helpdesk.

Om du behöver hjälp med behandling av forskningsdata eller planering av datahantering, vänligen kontakta universitetets Datastöd: https://www.helsinki.fi/sv/forskning/tjanster-forskare/datastod.

Tjänsteleverantör
TIKE
Tjänsteägare
Jukka Hienola
Servicechef
Mikko Hassinen
Prissättning

Vägledande priser för olika lagringstjänster finns på universitetets webbplats för datastöd: https://wiki.helsinki.fi/display/RDMforum2014/Table%3A+Data+storage+and+sharing.
De aktuella priserna för tjänsterna ska alltid säkerställas från Helpdesk:https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003
eller din egen kundansvarige: https://flamma.helsinki.fi/s/bzWmR.
En del av priserna bestäms enligt IT-centrets prislista: https://flamma.helsinki.fi/s/nlHRb.

Tillbaka upp