Användarnamn

Category
Användarnamn

Alla vid universitetet behöver ett användarnamn och tillhörande lösenord till Helsingfors universitets informationssystem i sitt arbete eller sina studier. Det primära användarnamnet är det s.k. AD-användarnamnet som du loggar in med på universitetets datorer och i alla de vanligaste nättjänsterna, till exempel e-posten och Flamma.

Logga in till universitetets tjänster

  • Vid inloggning till nästan alla universitetets tjänster används grundformen: användarnamn (t.ex. rkeskiva)
  • eduroam-användarnamn: användarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi
  • Microsoft 365-användarnamn: användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)

Observera! Din e-post är i formatet förnamn.efternamn@helsinki.fi (t.ex. raimo.keskivaanto@helsinki.fi)

Hur får jag ett användarnamn?

Alla anställda på universitetet och alla närvaroanmälda studerande får ett individuellt användarnamn. Med användarnamnet kan du använda universitetets datasystem och du får också tillgång till en @helsinki.fi-e-postadress.

Observera att ditt användarnamn förblir det samma under hela den tid som du stannar vid universitetet, även om ditt namn ändras.

Studerande

Studerande (inkl. fristående studerande) får automatiskt ett användarnamn utan separat ansökningsprocess.

Ny studerande: aktivera ditt användarnamn själv enligt dessa anvisningar.

Observera! Kom också ihåg att aktivera multifaktorautentisering (MFA)!


Personal och andra vid universitetet

Alla icke-studerande ska fylla i en ansökan om användarnamn. 

Tilläggsrättigheter till system

Till användarnamnet kopplas som standard en behörighet till universitetets arbetsstationer och de vanligaste datasystemen. För vissa system behövs även separat behörighet.

Olika användarnamn

Utöver personliga användarnamn används användarnamn för olika situationer vid universitetet. 

Andra användarnamn är till exempel kurs- och konferensbehörigheter, användarnamn avsedda för besökare och avgiftsbelagda användarnamn. 

Närmare anvisningar för användning av olika användarnamn ges av IT-Helpdesk (kontaktuppgifter finns också i slutet av alla anvisningssidor).

Giltighetstiden för andra än personliga användarnamn förlängs inte automatiskt. Kontakta IT-Helpdesk om giltighetstiden för ditt användarnamn måste förlängas.

Begränsat användarkonto

Med ett begränsat användarkonto kan du använda universitetstjänster som kräver identifiering, såsom Flamma, Wiki, Moodle eller Sisu. En del tjänster kräver att användarens personbeteckning eller e-postadress finns i behörighetsuppgifterna. Med ett begränsat användarkonto kan du inte logga in på universitetets arbetsstationer.

En anställd kan beställa ett begränsat användarkonto (och andra specialbehörigheter) med en e-blankett utan separat godkännande. Studeranden ska förhandla om specialbehörigheter med en studentrådgivare.

Konferensbehörigheter

Konferensbehörigheter lämpar sig för kortare besök, för till exempel konferensdeltagare. Med konferensbehörigheter kan man använda arbetsstationer som används gemensamt samt datorer i undervisningsklassrum. Med konferensbehörighet kan man inte använda till exempel Moodle, Sisu eller e-post.

Obs! Om besökaren är anställd vid universitetet och registrerar sina arbetstimmar i Sole, ska ett personligt användarnamn ansökas för personen (läs anvisningarna om hur man får ett användarnamn).

Roamingbehörigheter

Besökare från andra högskolor kan även använda det trådlösa eduroam-besökarnätverket med användarnamnen till sin egen högskola, om högskolan medverkar i eduroam-nätverket.

Även medlemmar i det finländska Haka-förtroendenätverket kan bland annat logga in i Wiki med användarnamnet till sin egen högskola.

Även HelsinkiUni Guest-gästnätverket är tillgängligt för besökare. Läs mer om användningen av besökarnätverket i de separata anvisningarna.

Kursbehörighet för undervisningsbruk

Utomstående studerande kan beviljas ett normalt användarnamn även för kortvarigt bruk. Studeranden ansöker själv om användarnamnet enligt denna instruktion.

Kursläraren kan skaffa kursbehörighet för sin grupp. Kursbehörighet lämpar sig för studerande utanför universitetet som inte har ett personligt användarnamn. Kursbehörigheten ger tillgång till universitets gemensamma datorer och datorer i undervisningsklassrum, men inte till exempel till Moodle eller Sisu.

Gemensamma gruppbehörigheter

Gruppbehörigheter används gemensamt av flera personer. Behörigheten lämpar sig alltså för användning av en viss dator eller för uppgifter där ansvarspersonen ofta byts ut. Man får ingen e-postlåda för gruppbehörighet.

Gruppbehörigheten ska ha en ansvarig person som behörigheten beviljas till. Gruppbehörighetens användarnamn skrivs i formatet institutionensförkortning_gruppkod.

Underhålls- och administratörsbehörigheter

Observera att automatiska meddelanden inte skickas om underhålls- och administratörsbehörigheter som håller på att gå ut. Du kan få sådana meddelanden till din e-post genom att lägga till e-postadressen i formen fornamn.efternamn@adm.helsinki.fi i formuläret för användarnamnets uppgifter. Posten dirigeras till din Microsoft 365-postlåda.

  • Logga in på blanketten med det användarnamn vars uppgifter du vill ändra.
  • Du kan lägga till e-postadressen genom att klicka på knappen E-post utanför universitetet kan ändras.

Användarnamn för utomstående

Universitetets användarnamn används också av utomstående, till exempel konsulter och utvecklare. De ansöker om användarnamn på samma sätt som personal, men av utomstående krävs också ett separat sekretessavtal*. Läs närmare anvisningar i anvisningarna för ansökan om användarnamn för utomstående.

*) Sekretessavtal krävs exempelvis för anställda i företag utanför HU-koncernen eller när en person kommer för att behandla icke-offentliga eller sekretessbelagda uppgifter. 

Behörighetens giltighetstid

Användarnamnet är tidsbundet. I normala fall förlängs giltighetstiden automatiskt, men i vissa fall måste du själv regelbundet förlänga giltighetstiden. Användarnamnen upphör att gälla när anställningsförhållandet eller studierna tar slut. Även tillfällig frånvaro från arbetet eller studierna innebär att användarnamnet förloras.

Ett meddelande om att användarnamnet och lösenordet föråldras skickas automatiskt till användarnamnets @helsinki.fi-inkorg. Om användarnamnet inte har en universitets-e-postadress skickas meddelandet om att användarnamnet föråldras till en extern e-postadress.

Du kan själv lägga till en extern e-postadress i användarnamnets uppgifter i tjänsten Min profil (kräver inloggning).

Studerande

Studerandenas användarnamn gäller, beroende på närvaro, i en termin eller ett läsår åt gången.

  • För dem som anmält sig för hela läsåret eller vårterminen fram till den 30 september
  • För dem som anmält sig för höstterminen fram till den 31 januari

Utexaminering under pågående termin medför inte att användarnamnets giltighet upphör. Om du till exempel tar examen i oktober, förblir ditt användarnamn i kraft till slutet av januari.

Anmälan av studerande och doktorander som frånvarande (närmare anvisningar i tjänsten Mina studier)

Personal

Personalens användarnamn gäller högst 1,5 år åt gången. För visstidsanställda är giltighetstiden bunden till anställningsförhållandets längd. Giltighetstiden går ut 28 dagar efter anställningsförhållandets utgång. Användarnamnet gäller dock högst 1,5 år åt gången.

Du hittar mer information om användarnamnets giltighetstid och dess förlängning i de separata anvisningarna.

Vad händer när användarnamnet går ut?

Efter att användarnamnet gått ut går det inte längre att logga in till universitetets nättjänster (t.ex. arbetsstationer i IT-lokaler, e-post, Sisu m.fl.).

When one's employment or studies at the University finishes, Office goes to a so called "reduced functionality" state in which documents can be either viewed or printed. Documents can not be edited and new documents can not be created.

Varför fungerar inte mitt användarnamn?

Om användarnamnet inte fungerar kan det också bero till exempel på ett felaktigt lösenord, ett utgånget användarnamn eller att man inte har genomfört datasäkerhetstestet.

Försäkra dig om att du har skrivit lösenordet korrekt och användarnamnet i rätt format.

Om orsaken är någon annan än ovanstående och du inte får ditt användarnamn att fungera, vänligen kontakta IT-Helpdesk.

Hur byter jag lösenord?

Du kan byta ditt lösenord på nätet. Du måste ha ett giltigt användarnamn eller du ska ha ansökt om ett. Byte av lösenord sker på olika sätt beroende på om du kommer ihåg ditt lösenord eller om du har glömt det.

Ytterligare anvisningar för lösenord finns på en separat landningssida

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp